Проект "Бъдеще за децата в Община Тервел"
BG 05SFPR002-2.003-0023-C01Във връзка с изпълнение на дейностите по проект: „Бъдеще за децата от Община Тервел“ по Оперативна програма: Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, договор с Рег. № BG05SFPR002-2.003-0023-C01 по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, на Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз, Община Тервел обявява процедура за подбор на персонал за следните позиции:

( публикувано на 15.04.2024 г.)Във връзка с одобрено проектно предложение на Община Тервел BG05SFPR002-2.003-0023-С01 „Бъдеще да децата от Община Тервел“ по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Оперативна програма Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, съфинансирано от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз, се обявява процедура за подбор на потребители за ползване на следните услуги от населените места гр. Тервел и селата Орляк, Каблешково, Безмер, Сърнец, Градница и Попгруево

( публикувано на 29.03.2024 г.)ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА - М. МАРТ 2024 Г.

( публикувано на 14.03.2024 г.)ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА - М. ФЕВРУАРИ 2024 Г.

( публикувано на 05.02.2024 г.)Стартира изпълнението на проект „Бъдеще за децата в община Тервел“, който се финансира по Оперативна програма Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

( публикувано на 25.10.2023 г.)