ОБЯВА


Публикувано на 21 Mar 2018
 Регионална здравна инспекция Добрич

Уведомявам Ви, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на „ВиК Добрич“ АД са отстранени несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08.Зона Жегларци, с. Жегларци и с. Кочмар, общ. Тервел.

При извършения лабораторен контрол – изследване по микробиологични показатели (Колиформи, Ешерихия коли) на проби вода, пробонабрани на 15.03.2018 г. от пунктове при крана на потребителите в с. Жегларци и с. Кочмар е установено, че получените резултати отговарят на здравните изисквания.

В тази връзка, информираме населението на с. Жегларци и с. Кочмар, че подаваната във водопроводната мрежа вода отговаря на Наредба 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за питейно-битови цели.

Публикувано на 21 Mar 2018
 Регионална здравна инспекция Добрич

Уведомявам Ви, че при извършено на 15.03.2018 г. контролно пробонабиране на проба вода за питейно-битови цели и изследване по микробиологични показатели от пункт при крана на потребителя в 08.Зона Орляк, с. Орляк, общ. Тервел е установено, че същата не отговаря по микробиологични показатели (Коли форми, Ешерихия коли) на Наредба 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва.
Препоръчвам да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.
След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа на 08.Зона Орляк, с. Орляк ще бъдете уведомени допълнително.

Публикувано на 20 Mar 2018
 ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМЪТ НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ В МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

   На 15 март приключи приемът на проекти за публична инфраструктура в МИГ Тервел-Крушари.Мярката беше отворена за кандидатстване в продължение на месец.Община Тервел внесе четири проектни предложения.Те са за обновяване на образователна и социална инфраструктура и за благоустрояване на градска среда.

   Първото от тях е за изграждане на център за социални услуги в с.Безмер.Проектът предвижда реконструкция на сграда, в която сега се помещава личният лекар на селото и пощенския офис.Сградата е на два етажа, със сутерен.В сутерена ще се разположи кухненски блок с топла кухня, подготвителни за различните групи продукти, складови помещения, помещения за персонала и разливна.На етаж 1 ще има сектор за медицински грижи – лкекарски и зъболекарски кабинети, манипулационна, чакалня и санитарен възел, както и дневен център за възрастни хора.На етаж 2 ще има дневен център за деца.Общата стойност на строителните работи е 165 509,49 лв. без ДДС.Ще бъде доставено професионално кухненско оборудване на стойност 76 969 лв. и автомобил за разнос на храна на стойност 22 000 лв.Центърът за социални услуги ще осигурява храна за възрастни хора от село Безмер ,обяд за учениците в местното училище и храна за децата в детската градина.Село Безмер има ...

Публикувано на 16 Mar 2018
 Зов за помощ


Публикувано на 08 Mar 2018
 АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ДОБРИЧКАТА БОЛНИЦА

Областната болница в Добрич има проблеми, които е добре да бъдат известни на гражданите на Община Тервел. Всеки човек има нужда от услугите на здравеопазването. За тези „черни дни“, както нашият народ нарича трудните моменти, в които боледуваме, всички работим, кътаме спестявания, плащаме здравни осигуровки…Най-близката до Тервел многопрофилна болница за ктивно лечение е тази в областния град Добрич. За да сте информирани за сътоянието на здравните услуги в това лечебно заведение , за да направите в случай на нужда своя информиран избор като пациенти, ви представяме без изменение материал, препечатан от новинарския сайт Dir.bg.В случай , че проблемът получи разрешение, за което се надяваме, ще ви информираме отново от страниците на вестника.
Новината е от Dir.bg

Публикувано на 06 Mar 2018
 ЗА УЧИЛИЩНИТЕ БЮДЖЕТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Формулата за разпределението на средствата за общинските училища по основни или допълнителни компоненти през 2018 г. се осъществява по ЕРС за дейност „Общообразователни училища „при съставянето на бюджета на община Тервел обхваща 100 % от определената в ЗДБРБ субсидия за тази дейност. Разпределението на средствата по формулата се базира на броя на учениците за всяко общинско училище и общо за община Тервел по данни, посочени в разчетите за натурални и стойностни показатели за съответната дейност в Община Тервел. За първи път през 2018 г. освен разходен стандарт на брой ученик, са въведени още няколко стандарта, които влияят върху бюджетите на училищата. Това са брой паралелка, брой група за целодневно обучение, брой ученици в група за целодневно обучение, стандарт за институция и регионални коефициенти. За община Тервел цифрите са следните: 1061 ученика в неспециализирани паралелки, 60 паралелки, 741 ученици в целодневна организация на учебната дейност, 31 групи ЦОУД, ЕРС за институция 33 000, регионален коефициент за институция 178 847,75 лв., регионален коефициент за ЦОУД 40 572,88 лв. Общият бюджет на училищата за разпределение по формула за 2018 г. е 2 800 838,53 лв.

Публикувано на 06 Mar 2018
 ЗА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На 23 февруари 2018 г. в Община Тервел се проведе работна среща на секретарите на читалищата в община Тервел. Тя е свикана във връзка с чл. 23, ал.1 от ЗНЧ, съгласно Заповед ¹ 95/ 20.02.2018 г. на Кмета на Община Тервел. Основна тема на разискванията бе разпределяне на субсидията между читалищата през бюджетната 2018 г., определена като общ размер, съответстващ на произведението от броя на субсидираните 29 бройки и единния разходен стандарт за издръжка на 1 субсидирана бройка в размер на 8375 лв.
По време на срещата бе представена Програма за заетост „Работа“ от Директор на дирекция „Бюро по труда“ гр. Тервел. Акцентира се върху възможността читалищата, като представители на реалния сектор в общината, да кандидатстват за работни места, които да подкрепят дейността им. Срокът за подаване на документите в ДБТ е 9 март 2018 г.
Бе направен анализ за дейността на читалищата през 2017 г. по отношение на групите за любителско художествено творчество, библиотечно и информационно обслужване на населението, работа с местните общности, оценка на въздействие, условия на работа. Докладва Дияна Илиева- Заместник- кмет „ Регионално развитие и хуманитарни дейности в Община Тервел. Анализът е направен въз основа на представен от всяко читалище доклад за дейността през 2017 г. и програма за 2018 г. Подчертан бе приносът на всяко едно читалище, регистрирано на територията на община Тервел, свързан с основните му дейности, съгласно устава и ЗНЧ и ефективността на работата. Отбелязани бяха силните и слаби страни и бяха коментирани насоки за бъдещата работа. Във връзка с разширение обема на работа , изграденият нов сграден фонд и въвеждането на допълнителни дейности, свързани с услугите за възрастни хора и други уязвими групи от населението, бе обсъдена възможността някои от читалищата да кандидатстват пред Министерството на културата за отпускането на допълнителни субсидирани бройки за следващата 2019 г. След направените разисквания бе извършено разпределение на субсидия в общ размер 242 875 лв. между 29 субсидирани бройки за издръжка на 13 читалища със стандарт 8375 лв. Разпределението е въз основа на Указания на Министерство на културата за дейността на комисиите, извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата по Чл. 23 от ЗНЧ, утвърдени на 22.01.2015 г. и писмо ¹ ¹ 91-00-2/01.02.2018г. на Министерство на културата. Взе се решение финансирането на читалищата през 2018 г. да се извърши по утвърдена субсидирана численост и по стандарт.
През тази година Община Тервел е разчела в бюджета си 25 000 лв. за ремонт на читалищната сграда в с.Орляк.

Публикувано на 06 Mar 2018

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 По-стари >>