ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ на 26 май 2019 гЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


УКАЗ № 53 от 19.03.2019 г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Издаден от Президента на РБ, oбн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Издаден в София на 19 март 2019 г.


Заповед № 183/ 01.04.2019 г. за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адреси ведно с Приложение № 1 - номер, обхват и адреси на избирателните секции

( публикувано на 01.04.2019 г.)


Заповед № 186/ 04.04.2019 г. на Кмета на Община Тервел за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Община Тервел
( публикувано на 04.04.2019 г.)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - част І (предварителен), за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
( публикувано на 15.04.2019 г.)


Покана за консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за 18.04.2019 г.
( публикувано на 15.04.2019 г.)


ОБРАЗЕЦ - Предложение за състав на СИК в Община Тервел
( публикувано на 15.04.2019 г.)


СЪОБЩЕНИЕ до избирателите в Община Тервел, по повод извършена промяна в обхвата на избирателните секции и на местата за гласуване за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
( публикувано на 24.04.2019 г.)


Заповед № 233 от 25.04.2019 г. на Кмета на Община Тервел за определяне местата на територията на Община Тервел за поставяне на агитационни материали в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.
( публикувано на 25.04.2019 г.)


СЪОБЩЕНИЕ до избирателите в Община Тервел, по повод определените с Решение № 230-ЕП от 25.04.2019 г. на ЦИК избирателни секции за машинно гласуване при произвеждане на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(публикувано на 02.05.2019 г.)


Видеоклипове от разяснителната кампания на ЦИК, относно изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
(публикувано на 03.05.2019 г.)


Разяснителна кампания на ЦИК "Видеоклип за машинно гласуване"
(публикувано на 16.05.2019 г.)


Заповед № 269 от 13.05.2019 г. на Кмета на Община Тервел, относно определяне на секция № 082700001 за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването
( публикувано на 13.05.2019 г.)


Условия за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
( публикувано на 13.05.2019 г.)


Заповед № 270 от 13.05.2019 г. на Кмета на Община Тервел за забрана продажбата, сервирането и консумацията на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене, барове, дискотеки, клубове, павилиони, открити щандове и други обществени места на територията на Община Тервел в изборния ден- 26 май 2019 г. от 00:00 ч. до 24:00 ч.
( публикувано на 13.05.2019 г.)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
( публикувано на 14.05.2019 г.)


Общинска администрация - гр. Тервел и Районна избирателна комисия - Добрич ще предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии (СИК) на 25 май 2019 г. (събота) по ГРАФИК.
( публикувано на 21.05.2019 г.)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - част І (предварителен), за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., с отразено от Община Тервел вписване на избиратели, фигуриращи в Списъка на заличените лица
( публикувано на 21.05.2019 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

относно осигурено дежурство на служители от общинската администрация, във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


Община Тервел уведомява жителите на общината, че е осигурено дежурство на служител в сградата на общинската администрация, както следва на:

11 май (събота) от 9:00 до 17:30 часа за:
- подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес;
- издаване на удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на изборите, съгласно чл. 34, ал.1-3 от ИК;
- подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания.

18 май (събота) от 9:00 до 17:30 часа за:
- подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.
(публикувано на 09.05.2019 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До 11.05.2019 г. включително в Община Тервел не са постъпили заявления от избиратели, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11 май 2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват. Поради липсата на подадени достатъчен брой заявления в Община Тервел няма да се образува секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.
(публикувано на 13.05.2019 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Решение № 60-ЕП от 13.05.2019 г. на РИК – гр. Добрич е приет за провеждане график за обучение на всички членове на СИК в областта, във връзка с предстоящите избори на 26 май 2019 г.
На 23.05.2019 г. (четвъртък) от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Тервел, І етаж, ще се проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии (СИК) от Районната избирателна комисия. Обучението ще се проведе съвместно с представители на общинска администрация, РУ на МВР гр. Тервел и Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението гр. Тервел.
(публикувано на 14.05.2019 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

относно изплащане на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) в Община Тервел
Община Тервел уведомява членовете на секционни избирателни комисии (СИК), участвали в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, че започва изплащане на възнагражденията на каса от 30.05.2019 год. (четвъртък) от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 15:30ч. в стая №416 (ІV етаж, административна сграда на Община Тервел), ул. „Св. св. Кирил и Методий“, № 8. Предоставянето на лична карта за справка е задължително. Желаещите да получат възнагражденията си по банков път, следва да предоставят оригинал на банкова сметка в стая №416 (ІV етаж, административна сграда на Община Тервел), ул. „Св. св. Кирил и Методий“, № 8.
(публикувано на 29.05.2019 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
- Чрез Интернет на адрес -
http://www.grao.bg/elections

- Чрез SMS; Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 0,25 лв. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.
- Чрез стационарен или мобилен телефон - Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

Важни дати и срокове при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Във връзка с предстоящите на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Община Тервел уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината:

 • Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец (Приложение № 11-ЕП)в общинска администрация, по адреса на пребиваване в Република България – до 15.04.2019 г., включително.

 • Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборни помещения, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление (Приложение № 16-ЕП), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата или по факс, когато постоянния му адрес е в Община Тервел. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в Община Тервел, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-ЕП)

 • В общината се назначава подвижна секционна избирателна комисия, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.05.2019 г.

  Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с ПСИК, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал.1 от ИК (до 11.05.2019 г.), могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия – до 20.05.2019 г., включително.

  Заявления се подават в сградата на ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, на адрес: 9450, гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 8, дирекция „АПИООП“, звено „ГРАО“, факс: 05751/ 23 91.

 • Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено искане, като попълни заявление до кмета на общината по образец (Приложение № 10-ЕП)в срок до 18.05.2019 г., включително.

 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 14-ЕП)за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 11.05.2019 г., включително.

 • Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидат за член на Европейския парламент от Република България, на член на ЦИК/ на РИК или на регистриран в ЦИК наблюдател след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-ЕП), в срок до 11.05.2019 г., включително.

 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 9-ЕП)Срокът е до 18.05.2019 г., включително.