Избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 год.



ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


Заповед № 551/ 13.09.2016 г. за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адреси ведно с Приложение № 1 - номер, обхват и адреси на избирателните секции
( публикувано на 13.09.2016 г.)


Заповед № 562/ 15.09.2016 г. на Кмета на Община Тервел за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Община Тервел
( публикувано на 15.09.2016 г.)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за гласуване в изборите за президент и вицепрезидет на републиката на 6 ноември 2016 г.
( публикувано на 21.09.2016 г.)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
( публикувано на 21.09.2016 г.)


На 29 септември 2016 г. (четвъртък) от 15:30 ч. Кметът свиква консултации за състав на СИК за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 год.
( публикувано на 21.09.2016 г.)


Примерен образец - Предложение за състав на СИК
( публикувано на 21.09.2016 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Я

 • Всеки избирател/гласоподавател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 10-ПВР/НР). Срокът е до 29.10.2016 г.

 • Избиратели/гласоподаватели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 11-ПВР/НР). Срокът е до 04.11.2016 г.

 • Избирател/гласоподавател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 14-ПВР/НР) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. Срокът е до 22.10.2016 г.

 • Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидат за президент/ за вицепрезидент, на член на ЦИК/ на РИК или на регистриран в ЦИК наблюдател след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-ПВР/НР) в срок до 22.10.2016 г.

 • Избирател/гласоподавател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборни помещения, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление (Приложение № 23-ПВР/НР), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в Община Тервел. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в Община Тервел, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 14-ПВР/НР)

 • В общината се назначава подвижна секционна избирателна комисия, когато не по-малко от 10 избиратели/гласоподаватели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е 22.10.2016 г

  ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
  адрес: 9450, гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 8, дирекция „АИООП“
  факс: 05751/ 23 91, е-mail: tervel2000@yahoo.com

  Главна дирекция „ГРАО“ към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. за всички български граждани.
  Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
  - Чрез Интернет на адрес -
  http://www.grao.bg/elections


  - Чрез SMS; Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 0,25 лв. без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.
  - Чрез стационарен или мобилен телефон - избира се 0800 1 4726. Телефонното обаждане е безплатно за цялата страна.
( публикувано на 28.09.2016 г.)


Информационен лист за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“.

Заповед № 622 от 06.10.2016 г. на Кмета на Община Тервел за определяне местата на територията на Община Тервел за поставяне на агитационни и информационно-разяснителни материали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.

( публикувано на 07.10.2016 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Тервел уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. ще бъде осигурено дежурство на служители от общинската администрация, както следва:
 • на 22 октомври от 8,00 до 17,00 часа, за:
  - приемане на заявления за гласуване по настоящ адрес;
  - издаване на удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум;
 • на 29 октомври от 8,00 до 17,00 часа, за:
  - приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.
( публикувано на 20.10.2016 г.)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 • Изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите. Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.
 • Всеки избирател има право на един глас.
 • Едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор - кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.
Последици при неупражняване на избирателното право

 • Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид, се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица при условия и по ред, определени от Централната избирателна комисия.
 • Избирателите може да упражнят избирателното си право на следващите избори, като подадат лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно писмено заявление до съответния компетентен орган по постоянен адрес. Заявлението може да бъде подадено и с електронен подпис. Заявлението за вписване в избирателните списъци се подава не по-късно от 30 дни преди изборния ден, а след този срок има възможност да бъде дописан в изборния ден или да бъде изключен от списъка на заличените лица преди изборния ден или на самия ден. Обновяването на избирателните списъци се извършва въз основа на подадените от гражданите заявления и документи.
 • Не се прилагат по-горе описаните ограничения, ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го препятствали да гласува. Уважителни причини са отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства.
 • За удостоверяване наличието на причините за възпрепятстване на гласуването избирателят трябва да представи пред компетентния орган съответните документи. Не се прилагат по-горе описаните ограничения за българските граждани, пребиваващи извън страната, лицата с трайни увреждания, увредено зрение или затруднения в придвижването, както и лицата над 70-годишна възраст, които не са упражнили избирателното си право.

( публикувано на 20.10.2016 г.)


Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК и ЗПУГДВМС за секционните избирателни комисии в страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум на 6 ноември 2016 г.
(публикувано на 21.10.2016г.)


Условия за гласуване на хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

  Съгласно чл. 235, ал. 3 от Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Секционната избирателна комисия ще им предостави декларация, която да попълнят.

  Общинска администрация - гр. Тервел съобщава, че подходяща за гласуване на хора с увреждания е избирателна секция № 082700001 с адрес: гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 36 (НЧ „Димитър Дончев- Доктора“). Секцията е разположена на първия етаж от сградата. Допълнителното предназначение на тази избирателна секция, както и входът на сградата, ще бъде обозначен с табели и знаци.

  Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки на телефон: 05751/ 25 46 или на адрес: Общинска администрация - гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, № 8, Информационен център. В изборния ден (6 ноември 2016 г.) заявки се приемат от 7:00 до 19:00 ч. При заявяване, Общината осигурява автомобил.

(публикувано на 21.10.2016г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До 22.10.2016 г. включително в Община Тервел не са постъпили заявления от избиратели, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия.  Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 22 октомври 2016 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват. Поради липсата на подадени заявления в Община Тервел няма да се образува секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

(публикувано на 24.10.2016 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Решение № 3835- ПВР/НР от 21.10.2016 г. на ЦИК е извършена поправка на техническа грешка в Методическите указания на ЦИК за СИК

(публикувано на 24.10.2016 г.)


Заповед № 651/ 21.10.2016 год. на Кмета на Община Тервел за забрана продажбата, сервирането и консумацията на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 05:00 ч. до 24:00 ч. на 6 ноември 2016 год.

(публикувано на 24.10.2016 г.)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

(публикувано на 26.10.2016 г.)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(публикувано на 26.10.2016 г.)


СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация – гр. Тервел уведомява, че Районна избирателна комисия - Добрич организира обучение на членовете на секционни избирателни комисии от Община Тервел за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум в Заседателната зала на Общината, І етаж от 15:00 часа на 02.11.2016 г. (сряда).

(публикувано на 26.10.2016 г.)


Избиратели/ гласоподаватели, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление до общинската администрация по приложени образци - за изключване от списъка на заличените лица. Заявленията съдържат подробни разяснения за възможните случаи:

 • Заявление – декларация от лице, включено в списъка за гласуване извън страната, за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден (Приложение № 12-ПВР/НР)
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (Приложение № 13-ПВР/НР)
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (Приложение № 15-ПВР/НР)
(публикувано на 27.10.2016 г.)


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

(публикуван на 08.11.2016 г.)


Организацията на работа в предизборния и изборния ден за втори тур на Президентските избори остава непроменена

Екипът по организационно-техническата подготовка на изборите съобщава, че всички основни дейности и графици в предизборния и изборния ден – 12-13 ноември 2016 г. остават непроменени. Предаването на изборните книжа и материали на Секционните избирателни комисии в събота, 12 ноември, ще се извърши при същия часови график. Ангажиментите на ръководствата и служителите в местата за гласуване (училища, детски заведения, други институции) за предизборния и изборния ден на II тур на изборите са същите, както при провеждането на I тур.

График

(публикуван на 11.11.2016 г.)


СЪОБЩЕНИЕ

относно изплащане на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии (СИК)

Община Тервел уведомява членовете на секционни избирателни комисии (СИК), участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум, че започва изплащане на възнагражденията от 21.11.2016 год. (понеделник) от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч. в стая № 416 (ІV етаж, административна сграда на Община Тервел), ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, № 8. Предоставянето на лична карта за справка е задължително.

(публикувано на 18.11.2016 г.)