ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014Г.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел Ви уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционни избирателни комисии от Изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. започват да се изплащат от 9 октомври 2014 г. (четвъртък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. в сградата на Община Тервел, на ІV етаж – при касиера.


ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ ГР. ТЕРВЕЛ
СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с участието на регистрирани в ДБТ безработни лица в секционни избирателни комисии по време на избори напомняме: Съгласно изискването на чл. 18, ал. 5 от ЗНЗ, безработните лица в срок от 7 работни дни от включването им в заетост в секционни избирателни комисии е необходимо да уведомят Дирекция „Бюро по труда“ гр. Тервел за възникналата промяна в декларираните от тях обстоятелства. При неизпълнение на посоченото задължение, се прилага разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 7 от ЗНЗ, а именно ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА.

( публикувано на 02.10.2014 г.)


Заповед № 534/ 29.09.2014 год. на Кмета на Община Тервел за забрана продажбата, сервирането и консумацията на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 05:00 ч. до 24:00 ч. на 5 октомври 2014 год.
( публикувано на 29.09.2014г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Тервел и Районната избирателна комисия ще предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии на 4 октомври 2014 г. (събота) по ГРАФИК
( публикувано на 26.09.2014 г.)


Списък на заличените лица от избирателните списъци на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.
( публикувано на 24.09.2014г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Условия за гласуване на хора с увреждания на изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г.


Съгласно Изборния кодекс хората с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция. Общинска администрация - гр. Тервел съобщава, че подходяща за гласуване на хора с увреждания е избирателна секция № 082700001 с адрес: гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 36 /НЧ „Димитър Дончев- Доктора“/. Секцията е разположена на първия етаж от сградата. Допълнителното предназначение на тази избирателна секция, както и входът на сградата, ще бъде обозначен с табели и знаци. Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки на телефон: 05751/ 25 46 или на адрес: Общинска администрация - гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, № 8, Информационен център. В изборния ден /5 октомври 2014 г./ заявки се приемат от 6:00 до 18:00 ч. При заявяване, Общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.
( публикувано на 19.09.2014 г.)
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


До 14.09.2014 г. включително в Община Тервел постъпи 1 (едно) заявление от избирател, желаещ да гласува с подвижна секционна избирателна кутия. Вследствие на това, в Общината не следва да се образува секция за гласуване с подвижна секционна избирателна кутия.
( публикувано на 15.09.2014 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Общинска администрация – гр. Тервел уведомява, че Районна избирателна комисия - Добрич организира обучение на членовете на секционни избирателни комисии от Община Тервел за изборите за народни представители в Заседателната зала на Общината, І етаж от 10:00 часа на 24.09.2014 г. (сряда).

Методически указания на секционните избирателни комисии в страната при провеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.
( публикувано на 08.09.2014 г.)


Заповед №482/04.09.14г. За определяне на местата на територията на Община Тервел за поставяне на агитационни материали ( плакати, обръщения ) по време на предизборната агитация в изборите за народни представители на 05.10.2014г.
( публикувано на 04.09.2014 г.)


ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото за гласуване
( публикувано на 25.08.2014г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
във връзка с предстоящите избори за народни представители
за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

1.Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17). и прилагат копие от документ на ТЕЛК /НЕЛК/ в общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 от ИК, но не по-късно от 14.09.2014 г.

2.Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението (Приложение № 14). трябва да е саморъчно подписано и подадено до Кмета на Община Тервел или кмета на кметството (ако там е настоящият адрес). Срокът е до 20.09.2014 г. вкл.

3.Заявление – декларация (Приложение № 19). до общинска администрация по постоянен адрес за издаване на удостоверение за гласуване на друго място може да подаде само кандидат за народен представител, член на ЦИК, член на РИК и наблюдател. Удостоверенията се издават в срок до 20.09.2014 г.

4.Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци въз основа на заявление (Приложение № 10). до 27.09.2014 г. включително.

На 28.08.2014г. (четвъртък) от 13:30ч. Кметът свиква консултации за съставите на СИК за предстоящите избори за народни представители
( публикувано на 22.08.2014 г.)

Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
( публикувано на 22.08.2014 г.)

Заповед № 436/ 12.08.2014 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Община Тервел
( публикувано на 12.08.2014 г.)

Заповед №433/11.08.14г. за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адреси и Приложение към Заповед №433/11.08.2014г. - номер, обхват и адреси на избирателните секции
( публикувано на 11.08.2014 г.)
АРХИВ ИЗБОРИ