Местни избори и референдум 25.10.2015 год.ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел Ви уведомява, че възнагражденията на членовете на Секционни избирателни комисии от Изборите за общински съветници и кметове (І-ви и ІІ-ри тур) и за Национален референдум ще се изплащат от 12 ноември 2015 г. (четвъртък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. в сградата на Община Тервел, на ІV етаж – при касиера.


Общинска администрация - гр. Тервел и Общинска избирателна комисия при Община Тервел ще предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК) за ІІ-ри тур на 31 октомври 2015 г. (събота) по ГРАФИК

( публикувано на 28.10.2015 г.)


Общинска администрация - гр. Тервел и Общинска избирателна комисия при Община Тервел ще предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК) на 24 октомври 2015 г. (събота) по ГРАФИК

( публикувано на 21.10.2015 г.)


СЪОБЩЕНИЕ


Съобщение относно издаване от МВР на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс в случаите, когато личният /зелен/ паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване

СЪОБЩЕНИЕ


ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр. ТЕРВЕЛ уведомява членовете на Секционни избирателни комисии (СИК/ ПСИК), регистрирани като безработни в бюрото по труда, че следва да се явят в ДБТ Тервел в дните след изборния ден, за да декларират промяна в статуса си /но не по-късно от 7 дни/. Регистрацията им ще бъде прекратена за деня на изборите и следващия ден, и веднага ще се направи нова регистрация като безработни. Същото следва да се направи и ако има балотаж. Ако горното не бъде изпълнено, то регистрацията се прекратява поради неуведомяване за промяна в статуса и лицата нямат право на следваща регистрация през следващите 6 месеца.

ИНЖ. АТАНАС ЙОРДАНОВ
Директор на ДБТ Тервел
( публикувано на 16.10.2015 г.)


Заповед № 642/ 16.10.2015 год. на ЗА Кмет на Община Тервел относно определена секция за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението на предстоящите избори за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 год.

( публикувано на 16.10.2015 г.)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

( публикувано на 14.10.2015 г.)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

( публикувано на 14.10.2015 г.)


СЪОБЩЕНИЕ


Общинска администрация – гр. Тервел уведомява, че Общинска избирателна комисия - Тервел организира обучение на членовете на секционни избирателни комисии (СИК/ ПСИК) от Община Тервел за изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум в Заседателната зала на Общината, І етаж от 17:00 часа на 19.10.2015 г. (понеделник).

СЪОБЩЕНИЕ


Съобщение относно допусната техническа грешка в Методическите указания на ЦИК за СИК.
( публикувано на 12.10.2015 г.)


Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК и ЗПУГДВМС за секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на територията на странат на 25 октомври 2015 г.

( публикувано на 12.10.2015 г.)


Заповед № 628/ 09.10.2015 год. на ЗА Кмет на Община Тервел за забрана продажбата, сервирането и консумацията на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 05:00 ч. до 24:00 ч. на 25 октомври 2015 год.
( публикувано на 09.10.2015 г.)


Информационно - разяснителна кампания на ЦИК


Информационните брошури, листовки, както аудио и видео клиповете са свободни за достъп на интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция „Разяснителна кампания“ с линк:
https://www.cik.bg/bg/36


На 6 октомври 2015 г. (вторник) от 13:30 ч. Кметът свиква консултации за състав на ПСИК за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. П О К А Н А
( публикувано на 05.10.2015 г.)


Примерен образец - Предложение за състав на ПСИК
( публикувано на 05.10.2015 г.)


Заповед № 616/ 05.10.2015 год. на Кмета на Община Тервел за образуване на две подвижни секционни избирателни кутии
( публикувано на 05.10.2015 г.)


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите
( публикувано на 28.09.2015 г.)


Заповед № 596 от 23.09.2015 г. на Кмета на Община Тервел за определяне местата на територията на Община Тервел за поставяне на агитационни материали (плакати, обръщения) по време на предизборната агитация в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.
( публикувано на 23.09.2015 г.)


Протокол от работата на комисията по чл. 99б от ЗГР, определена със Заповед № 530/ 12.09.2015 год. на Кмета на Община Тервел за извършените адресни регистрации по настоящ адрес в Кметство - с. Безмер за периода от 1 юли 2014 год. до 30 април 2015 год.
( публикувано на 15.09.2015 г.)


Всички избиратели могат да проверят номера на избирателната секция и мястото на гласуване на изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 год. през интернет страницата на ГД "ГРАО"

( публикувано на 15.09.2015 г.)


Заповед № 530/ 12.09.2015 год. на Кмета на Община Тервел за определяне на комисия по чл. 99б от ЗГР, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 или чл. 99а от ЗГР за извършените в кметство - с. Безмер адресни регистрации по настоящ адрес за периода от 1 юли 2014 г. - 30 април 2015 г.На 16 септември 2015 г. (сряда) от 14:00 ч. Кметът свиква консултации за състав на СИК за предстоящите избори за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 год. П О К А Н А
( публикувано на 12.09.2015 г.)


Примерен образец - Предложение за състав на СИК

( публикувано на 12.09.2015 г.)


ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ТЕРВЕЛ


Председател Димитър Костадинов: тел. 0888 881 948
Зам.-Председател Нуртен Хаджиисмаил – тел. 0882 301 332
Секретар Капка Христова – тел. 0882 301 330
телефон: 05751/ 24 79
eл. поща: oik0827@cik.bg
адрес: гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 8, стая № 206

Официална интернет страница


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

( публикувано на 11.09.2015 г.)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

( публикувано на 11.09.2015 г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове
и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

• Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове, представя декларация по образец (Приложение № 8-МИ) в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място в срок до 14.09.2015 г. вкл.

• Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно, с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Документите могат да бъдат подадени чрез приносител, по пощата, по факс, или подписано с електронен подпис - по е-поща, или сканирано с приложението - по е-поща - до общинска администрация на Община Тервел, когато постоянният адрес е в Община Тервел. Когато само настоящият адрес е в Община Тервел, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия и за местните избори, и за националния референдум е до 04.10.2015 год.
Образец на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за изборите за общински съветници и за кметове
(Приложение № 16-МИ)
Образец на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за националния референдум (Приложение № 17-НР)

• Крайният срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес (когато постоянният и настоящият адрес са в различни населени места) е до 10.10.2015 год. Образец на заявление (Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес на изборите за общински съветници и за кметове; Образец на заявление (Приложение № 18-НР) за гласуване по настоящ адрес на националния референдум;

• Крайният срок за подаване на заявление - декларация за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на национален референдум е до 10.10.2015 год.
Образец на заявление - декларация (Приложение № 19-НР) за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на национален референдум;
• Крайният срок за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък и за местните избори, и за националния референдум е до 17.10.2015 год. Образец на заявление (Приложение № 7-МИ) за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък на изборите за общински съветници и за кметове;
Образец на заявление (Приложение № 12-НР) за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък на националния референдум.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
адрес: п.к. 9450, гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 8
тел: 05751/ 20 70, факс: 05751/ 23 91
е-mail: tervel2000@yahoo.com

Решение № 1760-МИ/НР от 03.09.2015 год. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тервел, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заповед № 513/ 02.09.2015 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в Община Тервел

( публикувано на 02.09.2015 г.)


Заповед № 512/ 02.09.2015 г. за образуване на избирателни секции и утвърждаване на тяхната номерация и адреси ведно с Приложение № 1 - номер, обхват и адреси на избирателните секции

( публикувано на 02.09.2015 г.)


Примерен образец - Предложение за състав на ОИК

( публикувано на 19.08.2015 г.)


На 24 август 2015 г. (понеделник) от 13:30 ч. Кметът свиква консултации за състав на ОИК за предстоящите избори за общински съветници и за кметове и за Националния референдум на 25 октомври 2015 год.

( публикувано на 19.08.2015 г.)


СПИСЪК на населените места в Община Тервел, които придобиват статут на кметство по силата на §17, ал. 1 от ПЗР на Изборния кодекс, и в които ще се произведат избори за кмет на кметство

( публикувано на 11.08.2015 г.)